Ochrana osobních údajů

GDPR

Ochrana osobních údajů a GDPR
Dovolte nám, abychom Vás touto cestou informovali o zpracování osobních údajů naší společností. Naše informace zohledňují nedávné změny právních předpisů Evropské unie na ochranu údajů (GDPR) a objasňují způsob, jakým shromažďujeme, ukládáme a zpracováváme Vaše údaje.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Firma NO2DIRT s.r.o., se sídlem Vinohradská 29/93, Praha 2 – Vinohrady, PSČ 120 00, IČ: 06522041, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů firmou NO2DIRT. Firma NO2DIRT zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č.115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy,kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změněněkterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOÚ“).

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:
Firma NO2DIRT zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získala v souladu s ZOOÚ, přičemž tyto osobní údaje firma NO2DIRT shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu a následně jeden rok po jeho skončení nebo po dobu jednoho roku, pokud k uzavření smlouvy nedojde.

Základní účely zpracování osobních údajů firmou NO2DIRT:

  • plnění smlouvy a poskytování služeb;
  • zajištění provozních činností;
  • účetní a daňové účely;
  • vymáhání pohledávek;
  • splnění právní povinnosti;
  • marketing (informační a produktové kampaně) firmy NO2DIRT;
  • ochrana majetku a osob.

Rozsah zpracování osobních údajů firmou NO2DIRT:
Firma NO2DIRT zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu: identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, název subjektu, identifikační číslo; adresní údaje: adresa sídla subjektu, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, telefon, emailová adresa; další osobní údaje: číslo bankovního účtu, název banky.

Zdroje osobních údajů:
Firma NO2DIRT získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy, Firma NO2DIRT vždy informuje subjekty údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjektem údajů a firmou NO2DIRT a také významně zefektivní poskytování služeb. Firma NO2DIRT dále získává osobní údaje z veřejných evidencí, od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů.

Práva subjektů údajů:
Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.
Firma NO2DIRT poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu. V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Firma NO2DIRT provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn: požádat firmu NO2DIRT o vysvětlení; požadovat, aby firma NO2DIRT odstranila takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Firma NO2DIRT vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.